Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Gminy Powidz

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY

  Biblioteki  Publicznej  Gminy POWIDZ

 

Rozdział I. Postanowienia wstępne.

Rozdział II. Zarządzanie Biblioteką.

Rozdział III. Struktura organizacyjna Biblioteki.

Rozdział IV. Uprawnienia i obowiązki pracowników biblioteki.

Rozdział V. Zadania  komórek organizacyjnych.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

 

 

Rozdział I Postanowienia wstępne

 

§1

Biblioteka Publiczna w Powidzu działa na podstawie  Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Powidz nadanego Uchwałą nr XL/261/14 z dnia 29 maja 2014 r. przez Radę Gminy Powidz

§2

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Powidzu  zwany

dalej regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Powidzu oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.

§3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Bibliotece – rozumie się przez to Bibliotekę Publiczną w Powidzu

2. Dyrektorze  - rozumie się przez to Dyrektora Biblioteki Publicznej w Powidzu

3. pracownikach  – rozumie się samodzielne stanowiska pracy w Bibliotece Publicznej w Powidzu

 

Rozdział II Zarządzanie Biblioteką

 

§4

Biblioteką zarządza Dyrektor, który odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych, właściwe gospodarowanie mieniem i finansami.

§5

 W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki dyrektor wydaje przepisy wewnętrzne.

§6

W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony do tego pracownik biblioteki.

§7

Do realizacji określonych prac Dyrektor może powołać komisje, których zakres i tryb działania określa się w powołujących je zarządzeniach.

§8

Dyrektor wykonuje obowiązki pracodawcy wobec pracowników Biblioteki Publicznej w Powidzu.

 

 

Rozdział III. Struktura organizacyjna Biblioteki

 

§9

Struktura organizacyjna Biblioteki Publicznej  przedstawia się następująco:

1. Dyrektor

2.Stanowisko do spraw księgowości – księgowy

 

                          

 

 

 

ROZDZIAŁ IV. Uprawnienia i obowiązki pracowników biblioteki

 

§10

Każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania sumiennego i prawidłowego powierzonych mu obowiązków.

§11

Podstawowym dokumentem określającym obowiązki pracownika na konkretnym stanowisku pracy jest karta opisu stanowiska zawierająca zakres czynności, odpowiedzialności i kompetencji zatwierdzona przez dyrektora i podpisana przez pracownika.

§12

Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 

                    

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V. Zadania  komórek organizacyjnych

 

§17

 Obowiązki dyrektora:

1.  Biblioteką zarządza dyrektor, odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych, właściwe gospodarowanie mieniem i finansami,

2. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony pracownik.

 

§18

Obowiązki księgowego:

1. Księgowy prowadzi księgowość jednostki, sprawy płacowe pracowników jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe

 

§19

Zmian w regulaminie można dokonywać w formie załączników.

 

§20

Regulamin obowiązuje od 01. 01. 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny