Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Gminy Powidz

Regulamin Biblioteki Publicznej w Powidzu

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY POWIDZ W POWIDZU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają mieszkańcy gminy Powidz.

2. Od użytkowników niezamieszkałych na terenie gminy, pobierana jest kaucja zwrotna, która upoważnia do wypożyczenia jednorazowo 4 woluminów.

3. Kaucja zwracana jest w momencie zgłoszenia rezygnacji przez Czytelnika i zwrotu wypożyczonych książek.

4. Wysokość kaucji określa Załącznik nr 1.

 

§ 2.

Osoba, która nie ma stałego miejsca zamieszkania na terenie wymienionym w § 1 może korzystać ze zbiorów bibliotecznych na zasadach określonych w § 1 ust. 2.

 

§ 3.

1. Osoba pełnoletnia przy zapisie do biblioteki jest zobowiązana:

- okazać dowód osobisty,

- zapoznać się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,

- przestrzegać regulaminu, który akceptuje w momencie zapisania się do Biblioteki.

2. Zapisanie się do Biblioteki jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych biblioteki ( Dz. U. nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami).

3. Dane osobowe czytelnika wykorzystywane są do celów statutowych biblioteki i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

§ 4.

Osobę niepełnoletnią do biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego. Rodzice niepełnoletnich dzieci przyjmują na siebie odpowiedzialność za wypożyczone przez dzieci książki.

 

§ 5.

Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub nauki, numerze telefonu, adresu email.

 

§ 6.

W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz jedzenia, palenia tytoniu oraz zakłócania porządku.

 

II. KARTY BIBLIOTECZNE

 

§ 7.

1. Podczas dokonywania zapisu czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Biblioteka Publiczna Gminy Powidz”, numer identyfikacyjny oraz kod kreskowy.

3. Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni.

4. Czytelnik okazuje kartę biblioteczna każdorazowo w chwili dokonywania wypożyczenia.

5. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie.

6. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie bibliotekę osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie ona obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

7. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje biblioteka.

8. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 1.

 

 

III. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

 

§ 8.

Zbiory biblioteczne udostępniane są czytelnikom w formie wypożyczeni na zewnątrz lub na miejscu.

 

§ 9.

Czytelnik ma prawo wypożyczyć:

- 8 woluminów,

- 4 jednostki ewidencyjne pozostałych rodzajów zbiorów bibliotecznych (prasa).

 

§ 10.

Okresy wypożyczeni dla poszczególnych rodzajów zbiorów bibliotecznych są następujące;

- książki – 1 miesiąc,

- pozostałe rodzaje zbiorów bibliotecznych – 1 tydzień.

 

§ 11.

Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może być przedłużony maksymalnie do 6 miesięcy, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników, w przeciwnym razie biblioteka może odstąpić od przedłużania terminu i żądać ich zwrotu przed jego upływem.

Książki można prolongować przez indywidualne biblioteczne konto online, osobiście lub telefonicznie przed upływem terminu zwrotu.

 

§ 12.

Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów specjalnych można korzystać na miejscu w czytelni.

 

§ 13.

Korzystający ze zbiorów bibliotecznych na miejscu powinni okazać pracownikowi biblioteki swój dokument tożsamości lub kartę biblioteczną.

 

§ 14.

Ze zbiorów bibliotecznych użytkownik może wykonać kopie kserograficzne zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późniejszymi zmianami), za pośrednictwem bibliotekarza.

 

§ 15.

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:

- druków starych, rzadkich i cennych,

- wydawnictw wydanych przed 1945 rokiem,

- egzemplarzy w złym stanie zachowania,

- wydawnictw, których kopiowanie nie jest możliwe ze względów technicznych.

 

 

 

§ 16.

Zabrania się odręcznego kopiowania rysunków, schematów, map, planów, odręcznych odwzorowań tekstów.

 

§ 17.

1. Biblioteka posiada stanowiska z dostępem do Internetu dla użytkowników, służące celom edukacyjnym zgodnie z odrębnym Regulaminem określającym zasady korzystania z dostępu do Internetu.

Regulamin korzystania z Internetu stanowi Załącznik nr 2.

2. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa oraz korzystania z Internetu Wi-Fi.

 

§ 18.

Czytelnik poszukujący książek, których Gminna Biblioteka Publiczna w Powidzu nie posiada, może osobiście złożyć zamówienie na ich sprowadzenie z innych bibliotek. Z książek tych korzysta się tylko na miejscu w czytelni biblioteki.

 

§ 19.

Czytelnik, który nie skorzystał z zamówionych książek traci prawo do składania kolejnych zamówień międzybibliotecznych.

 

§ 20.

Czytelnik może wypożyczyć książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma oraz zbiory specjalne na zewnątrz, tylko w uzasadnionych przypadkach. Decyzję w sprawie zbiorów Czytelni podejmuje dyrektor biblioteki.

 

§ 21.

Korzystający z tego rodzaju wypożyczeń zobowiązany jest do okazania bibliotekarzowi dowodu osobistego lub karty bibliotecznej, celem spisania jego danych osobowych.

 

§ 22.

Bibliotekarz udziela informacji, pomaga w doborze lektury i w korzystaniu z katalogów.

 

 

IV. ZARZĄDZANIE KONTEM CZYTELNIKA, REZERWACJA I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK

 

§ 23.

Każdy czytelnik zarejestrowany w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz w elektronicznym systemie wypożyczeń, posiadający adres email, może w dowolnym momencie, po zalogowaniu się, sprawdzić stan swojego konta. Może również skorzystać z opcji rezerwowania i zamawiania książek.

 

§ 24.

Chęć korzystania z obsługi on-line swojego konta, czytelnik zgłasza osobiście bibliotekarzowi, podając mu adres email. Bibliotekarz utworzy dla czytelnika konto oraz hasło startowe, które po pierwszym zalogowaniu czytelnik powinien zmienić na własne przez klikniecie „Zmiana hasła”.

 

§ 25.

Czytelnik zarządzając swoim kontem może sprawdzić, jakie pozycje są wypożyczone oraz jaki jest termin ich zwrotu. Może również zobaczyć, jakie książki są zamówione i jak długa jest lista osób oczekujących na dany egzemplarz, oraz które książki oczekują na odbiór. Ponadto jest możliwość rezygnacji z rezerwacji i wycofania zamówienia.

 

 

§ 26.

Czytelnik, którego logowanie nie powiodło się, ma możliwość zresetowania swojego hasła przez kliknięcie „Wygeneruj nowe hasło”. Nowe hasło może być też nadane przez bibliotekarza podczas wizyty w bibliotece. Telefoniczne przyznanie lub resetowanie hasła nie jest możliwe.

 

Rezerwacja i zamawianie:

Rezerwacja – odłożenie dowolnego, dostępnego w bibliotece egzemplarza książki. Chcąc zarezerwować dany egzemplarz należy obok opisu bibliograficznego książki wybrać link „zarezerwuj egzemplarz”. Czytelnik zobowiązany jest odebrać zarezerwowaną książkę w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie rezerwacja będzie skasowana.

W godzinach pracy biblioteki opcja rezerwacji jest zablokowana.

 

Zamawianie – odnosi się do książek aktualnie niedostępnych w bibliotece np. wypożyczonych przez innego czytelnika. Czytelnik ustawia się w tzw. kolejce po książkę. Chcąc zamówić dany egzemplarz czytelnik wybiera znajdujący się obok opisu bibliograficznego link „zamów wydanie”.

O dostępności zamówionej książki czytelnik zostanie powiadomiony automatycznie pocztą elektroniczną na podany wcześniej bibliotekarzowi adres email. Po otrzymaniu informacji, że dany egzemplarz wrócił do biblioteki, czytelnik zobowiązany jest odebrać go w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie będzie skasowane.

Zamawiać książki można całodobowo.

 

§ 27.

W przypadku przetrzymywania książek lub niezapłacenia naliczonych kar pieniężnych, system blokuje opcje rezerwacji i zamawiania, podając komunikat „operacja nie może być zrealizowana”.

Nie przedłuża się terminu zwrotu książki w przypadku, gdy na wypożyczone pozycje oczekują kolejni czytelnicy.

 

 

V. OPŁATY I KARY ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

§ 28.

Za przetrzymywanie zbiorów biblioteka pobiera kary, o których mowa z Załączniku nr 1.

 

§ 29.

Biblioteka może wysłać upomnienie lub email informujące o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych oraz o naliczeniu kary za zwłokę.

 

§ 30.

Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie, bibliotekarz ma prawo zablokować konto czytelnika.

 

§ 31.

W przypadku zwrotu zbiorów bibliotecznych po terminie pocztą, czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia kosztów upomnienia i kary za zwłokę.

 

 

 

§ 32.

Czytelnik nie nabywa prawa własności do wypożyczonych zbiorów mimo uregulowania roszczeń finansowych wobec biblioteki.

 

§ 33.

Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat i kar, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

VI. ODSZKODOWANIE ZA ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE ZBIORÓW

 

§ 34.

Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan techniczny zbiorów bibliotecznych przed wypożyczeniem.

Uszkodzenia powinny być odnotowane na karcie książki lub w zapisie komputerowym.

 

§ 35.

Czytelnikowi nie wolno dokonywać napraw uszkodzonych książek ani innych zbiorów bibliotecznych.

 

§ 36.

Czytelnikowi nie wolno odstępować wypożyczonych zbiorów bibliotecznych innym użytkownikom.

 

§ 37.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takich samych pozycji lub do zwrócenia ich wartości inwentarzowej.

Wysokość odszkodowania określa Załącznik nr 1.

 

§ 38.

 Za uszkodzenie zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy książki przez introligatora w uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki.

 

§ 39.

W szczególnych, uzasadnionych  przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:

- obniżyć wielkość roszczeń lub od nich odstąpić,

- czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 40.

Czytelnik przebywający w bibliotece nie może w żaden sposób zakłócać panującego w niej porządku.

 

§ 41.

Czytelnik, który nie przestrzega obowiązującego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, zostać pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od tych decyzji do Wójta Gminy Powidz.

 

§ 42.

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Publicznej.

 

§ 43.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

 

Regulamin zatwierdzono na podstawie: Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. ( Dz. U. nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Biblioteki Publicznej w Powidzu.

 

 

                                                                                                          DYREKTOR BIBLIOTEKI

 

Załącznik nr 1

Do Regulaminu korzystania ze zbiorów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Powidzu

 

1. Opłata za wydanie  duplikatu karty bibliotecznej:

 • dla uczniów szkół podstawowych, emerytów, rencistów i bezrobotnych: 5 zł,
 • dla pozostałych użytkowników: 10 zł.

2. Kaucja dla osób niezamieszkałych na terenie gminy Powidz wynosi 50 zł i uprawnia do wypożyczenia 4 woluminów.

3. Opłata za zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminie:

 •  materiały biblioteczne : 0,05 zł za każdy dzień zwłoki.

4. Ekwiwalent za pozycje zgubione lub zniszczone: cena inwentarzowa pozycji, nie mniej jednak niż 30 zł, lub odkupienie takiej samej pozycji.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Do Regulaminu korzystania ze zbiorów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Powidzu

 

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

 

1. Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

3. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

4. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

5. Nie wolno instalować i korzystać programów pochodzących spoza Biblioteki.

6. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u  bibliotekarza.

7. Komputery nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych.

8. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.

9. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

10. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać posiłków i napojów.

11. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom

informacyjnym i edukacyjnym.

12. Użytkownik ma prawo do :

 • zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach,
 • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych,
 • kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim – do 10 stron

W KOLORZE CZARNYM KOSZT: 0,30 ZŁ ZA 1 STRONĘ A4

                                                          0,50 ZŁ ZA 1 STRONĘ A3

W KOLORZE : 1,00 ZŁ ZA 1 STRONĘ A 4

                         1,50 ZŁ ZA 1 STRONĘ A3

11. Użytkownikowi zabrania się :

 • instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika
 • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
 • grania w gry komputerowe
 • pobierania filmów oraz plików muzycznych

12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu.

13. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

14. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.

 

 

                                                                                                                     DYREKTOR BIBLIOTEKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny