Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Gminy Powidz

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY POWIDZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.powidz.naszabiblioteka.com i  http://powidz2.naszabiblioteka.com/bip/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.25. Data publikacji strony internetowej: 2013.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 25.03.2024r.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
  • Przejdź do menu głównego: ALT + 1
  • Przejdź do treści: ALT + 2
  • Przejdź do wyszukiwarki: ALT +3
  • Przejdź do menu dodatkowego: ALT + 4
  • Uruchom wersję dla słabowidzących: ALT + 5
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w nowym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające 
  z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wiatr, e-mail: bibliotekapowidz@interia.pl   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 277 63 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście.
 2. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Budynek jest dostępny dla osób na wózkach.
 6. W budynku nie ma windy.
 7. Budynek posiada parking dla petentów bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10.  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny